Què és l’AMPA?

Les sigles AMPA corresponen a “Associació de Mares i Pares d’Alumnes”.

Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Sant Ramon” és una entitat sense afany de lucre que està formada per les mares i pares dels alumnes de l’escola. Està reconeguda legalment al registre d’associacions i les seves funcions estan regulades per un Decret de la Generalitat de Catalunya.

La missió de l’AMPA és representar els pares davant l’escola, facilitar la comunicació i col·laboració de tota la comunitat educativa, col·laborar amb l’escola mitjançant el suport a les activitats que es realitzen i la presentació d’iniciatives pròpies per tal de contribuir a la millora de l’ensenyament que reben els alumnes de l’escola.

L’AMPA és la interlocutora per a tractar temes que afecten a tot el col·lectiu de les famílies, transmetent les opinions i les reflexions de les mares i dels pares sobre temes educatius i del funcionament quotidià de l’Escola. Participa en la presa de decisions de l’Escola amb un representant al Consell Escolar del Centre.

La participació a l’AMPA és sempre desinteressada, ja que totes les activitats es fan des del voluntariat: implica cedir una part del nostre temps per tal de col·laborar amb l’objectiu final, que és la formació i educació dels nostres fills i filles.

Té els següents objectius:

  • Recollir inquietuds, representar i defensar els interessos de totes les famílies.
  • Promoure la participació dels pares dels alumnes.
  • Promoure i realitzar tota mena d’activitats que afavoreixen el desenvolupament i l’enriquiment de les dimensions fisicoesportives, artisticoculturals i transcendents dels alumnes, d’acord amb la direcció del centre.
  • Canalitzar les iniciatives i suggeriments dels pares, en ordre a la major eficàcia i servei del Col·legi, creant i mantenint els camins de diàleg i participació en la gestió de l’escola.
  • Promoure festes, competicions esportives i altres activitats de caràcter col·lectiu, que ofereixen trobades de convivència i germanor.